Osobna iskaznica

Izdavanje osobne iskaznice:

  1. uplatiti novčani iznos za izdavanje osobne iskaznice, ovisno radi li se o redovnom (i godinama života podnositelja zahtjeva), ubrzanom ili žurnom postupku, na uplatnom mjestu pošte, FINA-e, poslovne banke ili putem internet bankarstva na račun državnog proračuna RH, IBAN broj:HR1210010051863000160, uz naznaku – za osobnu iskaznicu, po modelu HR65 7005-442-OIB (navodi se OIB osobe za koju se izrađuje osobna iskaznica).
    • zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se osobno policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji mjesno nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva
    • osoba koja uz prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske ima i prijavljeno boravište, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice može podnijeti i policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji mjesno nadležnoj prema mjestu svojeg boravišta
    • osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi osobno U bilo kojoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

 

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se osobno.Za dijete, odnosno osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, zahtjev podnosi zakonski zastupnik. Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu. Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnose osobno oba roditelja. Iznimno, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice djetetu može podnijeti jedan od roditelja, uz izjavu da će drugi roditelj osobno preuzeti osobnu iskaznicu. 

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice potrebno je:

-izvršiti uplatu ovisno o odabranom postupku izdavanja
– dati na uvid ranije izdanu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu kojom se može – provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo podnositelja zahtjeva (ranije izdana javna isprava s fotografijom, identitet djece koja ne posjeduju osobne isprave potvrđuju roditelji svojom izjavom).
– priložiti 1 fotografiju u boji dimenzija 3,5 cm x 4,5 cm
– potpisati Ugovor o davanju usluga certificiranja

Prilikom zamjene osobne iskaznice kojoj je istekao rok važenja potrebno je priložiti staru osobnu iskaznicu koja se poništava i vraća. Ako podnositelju zahtjeva nije već ranije izdana osobna iskaznica ili putovnica Republike Hrvatske, potrebno je službenoj osobi dati na uvid domovnicu i izvadak iz matice rođenih ili rodni list.

4. Osoba preuzima izrađenu osobnu iskaznicu i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice te podatke za registraciju na Portal elektroničke osobne iskaznice, u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji u kojoj je podnijela zahtjev za njezino izdavanje.

Iznimno, ako je zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnesen u žurnom postupku, preuzimanje osobne iskaznice se zbog razloga žurnosti može obaviti i u policijskoj upravi u čijem sastavu je policijska postaja u kojoj je osoba podnijela zahtjev za izdavanje osobne iskaznice.

Osoba je dužna preuzeti izrađenu osobnu iskaznicu u roku od 90 dana od dana proteka roka za izdavanje osobne iskaznice (odnosno nakon proteka roka od 120 dana, odnosno 100 dana, odnosno 93 dana, što ovisi o tome u kojem je postupku zahtjev predan).

Kod prvog izdavanja osobne iskaznice koja sadrži certifikate osoba je dužna registrirati se naPortal elektroničke osobne iskaznice korištenjem podataka za registraciju koje dobiva kod preuzimanja izdane osobne iskaznice te se informirati o načinu korištenja osobne iskaznice

Osoba sama aktivira elektronički dio osobne iskaznice korištenjem podataka za aktivaciju koje dobiva kod preuzimanja izdane osobne iskaznice.

(Izvor: www.mup.hr)